Užitočné linky:

Úrad vlády:  www.government.gov.sk

Ministerstvá:

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr:   www.isrra.eu

Bratislavský samosprávny kraj:    www.region-bsk.sk

Združenie miest a obcí Slovenska:   www.zmos.sk

Štrukturálne fondy EÚ:   www.strukturalnefondy.sk

Európsky sociálny fond:   www.esf.gov.sk

Národný strategický referenčný rámec:    www.nsrr.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu:   www.sario.sk

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania:   www.nadsme.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu:   www.sacr.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra:   www.sea.gov.sk

Sociálna implementačná agentúra:   www.sia.gov.sk

Fond sociálneho rozvoja:   www.fsr.gov.sk

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ: www.asfeu.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja: www.apvv.sk

Portál EÚ:   www.europa.eu.int

Vláda SR  http://www.vlada.gov.sk/

Európska komisia http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Stratégia Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Zastúpenie EK na Slovensku http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj http://www.oecd.org/

Vyšehradská skupina  http://www.visegradgroup.eu/

Informačný portál o EÚ  http://www.euroinfo.gov.sk/

Právne predpisy EÚ http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií  http://jaspi.justice.gov.sk/

Partnerská dohoda 2014-2020  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Databáza regionálnej štatistiky http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Mestská a obecná štatistika  http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Trnavský VÚC http://www.trnava-vuc.sk/

Trenčiansky VÚC http://www.tsk.sk/

Nitriansky VÚC http://www.unsk.sk/

Žilinský VÚC http://www.regionzilina.sk/

Banskobystrický VÚC http://www.vucbb.sk/

Prešovský VÚC http://www.po-kraj.sk/

Košický VÚC http://web.vucke.sk/