Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Acquis communautaire -  Právny poriadok Európskej Únie - zahŕňa celú škálu princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho dvora. Dosiahnuté výsledky musia záväzne akceptovať všetky členské štáty Európskej únie. Pre štát, ktorý sa chce stať členom EÚ, je prvým predpokladom prevzatie acquis communautaire a zosúladenie svojho vlastného právneho systému s ním. Pojem zvyčajne nebýva prekladaný.

Activity -  Aktivita - súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Advisory body -  Poradný orgán - Orgán, ktorý dáva stanoviská Rade a Komisii. Poradným orgánom je napr. Hospodársky a sociálny výbor a Výbor pre regióny.

Advisory commitee -  Poradný výbor - Jeden z kontrolných orgánov Rady, ktorý dáva Komisii nezáväzné odporúčania.

Audit Authority -  Orgán auditu - Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenska je orgánom auditu – Ministerstvo financií SR, ktorý koordinuje oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Audit trail -  Podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých úrovniach zahrňujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu.

Benchmarking -  Jeden z nástrojov EÚ na zlepšovanie konkurencieschopnosti EÚ. Ide o metódu porovnávania sa s najlepšími, ktorá umožňuje odhaliť vlastné nedostatky. Realizuje sa na mikro aj makro úrovni.

Beneficiery -  Prijímateľ - Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sú príjemcami verejnoprávne alebo súkromné spoločnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé projekty a poberajú verejnú pomoc.

Categorisation of Structural Fund assistance -  Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov - Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov zavedená Európskou komisiou sa uvádza v prílohe II implementačného nariadenia. Príspevky z fondov sa zaraďujú do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia - NUTS). Ku každej kategórii je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastiach/dimenziách, čo umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku, na čo boli použité zdroje z fondov (v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu – koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií.

Central Coordination Authority NSRR -  Centrálny koordinačný orgán NSRR - Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO do 30. 6. 2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a od 1. 7. 2010 Úrad vlády SR.

Certifikácia -  Potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Certifying Authority -  Certifikačný orgán - Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikácie výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ stanovuje, že v podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb, pričom certifikačným orgánom je ministerstvo určené zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a teda Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice.

Čiastkový výkaz výdavkov -  Dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

Cieľová skupina -  Skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt, resp. osoby využívajúce výsledky realizácie projektu (napr. frekventanti vzdelávacieho programu, návštevníci podporeného zariadenia, používatelia podporenej služby). Cieľovou skupinou nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.).

Cohesion Fund -  Kohézny fond - Finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 90 % priemeru ÉU-25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).

Cohesion growth poles -  Kohézne póly rastu - Sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Community Initiatives -  Pomocné alebo akčné programy vytvorené ako doplnok k operáciám štrukturálneho fondu v určitých problémových oblastiach. Iniciatívy Spoločenstva navrhuje Európska komisia, pričom sú koordinované a implementované na úrovni jednotlivých štátov. Pohlcujú 5,35 % rozpočtu štrukturálnych fondov. Každá iniciatíva je financovaná len z jedného fondu.
  • Program Interreg III podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, napríklad vytváraním partnerstiev medzi rôznymi regiónmi, čo posilňuje vyrovnanosť rozvoja oblastí pozostávajúcich z viacerých regiónov (tento program je financovaný z fondu ERDF).
  • Program Urban II sa orientuje na podporu inovatívnych stratégií pri regenerácii miest a upadajúcich mestských oblastí (tento program je financovaný z fondu ERDF).
  • Program Leader+ sa zameriava na spoluprácu organizácií aktívnych vo vidieckych spoločenstvách a ekonomikách s cieľom vytvorenia nových miestnych stratégií udržateľného rozvoja (tento program je financovaný usmerňovacou sekciou fondu EAGGF).
  • Program Equal je zameraný na odstraňovanie faktorov vedúcich k nerovnostiam a diskriminácii na trhu práce (tento program je financovaný z fondu ESF).


Community Strategic Guidelines -  Strategické usmernenia Spoločenstva - Dokument vypracovaný EK, vymedzujúci jednotný rámec, ktorý majú členské štáty EÚ použiť pri vypracovávaní svojich Národných strategických referenčných rámcov a v z nich vyplývajúcich operačných programov. Stanovuje rámec pre všetky ciele kohéznej politiky EÚ, priority Spoločenstva s cieľom podporovať vyvážený, harmonický a trvalo udržateľný rozvoj Spoločenstva.

Community Strategic Guidelines on Cohesion -  Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii - Strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov.

Community Support Framework -  Rámec podpory spoločenstva 2004 – 2006 - Základný programový dokument členského štátu pre využívanie fondov EÚ v rokoch 2000 – 2006, resp. 2004 – 2006 schválený Komisiou po dohode s dotknutým členským štátom. Európska komisia pri tvorbe Rámca podpory spoločenstva vychádza z prijatého rozvojového plánu daného členského štátu (v prípade SR bol vypracovaný Národný rozvojový plán 2004 - 2006). Rámec podpory spoločenstva obsahuje stratégiu a priority pre činnosť fondov a členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné zdroje. Tento dokument je rozdelený na priority a vykoná sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov. V prípade Slovenskej republiky sa vzťahuje na Cieľ 1 kohéznej politiky EÚ. V budúcom programovom období 2007 – 2013 sa Rámec podpory spoločenstva nahrádza iným typom dokumentu – Národným strategickým referenčným rámcom.

Concentration -  Koncentrácia - Princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

Convergence -  Konvergencia - Približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

Copenhagen Criteria -  Kodanské kritériá - V júni 1993 stanovili vedúci predstavitelia EÚ na stretnutí v Kodani tri kritériá, ktoré musia spĺňať všetky kandidátske krajiny (pozrite vyššie) predtým, než sa môžu stať členmi Európskej únie. Prvou podmienkou sú stabilné inštitúcie, ktoré zaručujú demokraciu, vykonateľnosť práva, ľudské práva a rešpekt voči menšinám. Ďalšou podmienkou je funkčná trhová ekonomika. Poslednou podmienkou je prevzatie všetkých záväzkov a podpora rôznych cieľov Európskej únie. EÚ si vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy daná kandidátska krajina tieto kritériá spĺňa a kedy je EÚ pripravená akceptovať daného nového člena.

Cost benefit analysis -  Analýza nákladov a úžitkov - Nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu.

De minimis -  Názov programu (pomoci) bol prevzatý v pôvodnej forme a je určený na poskytovanie minimálnej pomoci malým podnikateľom. Cieľom programu je formou dotácií zvýšiť hospodársku aktivitu a tvorbu nových pracovných miest v postihnutých okresoch prostredníctvom podpory malých podnikateľov (firiem do 50 zamestnancov). V programe je uplatnená zásada spolufinancovania tak, že sa pomoc poskytuje malým podnikateľom na obstaranie hmotného investičného majetku do výšky 50% oprávnených nákladov, resp. na obstaranie nehmotného investičného majetku do výšky 25% oprávnených nákladov, pričom výška pomoci de minimis nesmie byť vyššia ako 3 mil. Sk. v roku podania žiadosti.

Decision -  Rozhodnutie EÚ - Podľa zmluvy o ESUO článok 14, ide o opatrenie prijaté EK, ktoré je záväzné v plnom rozsahu; to jest, ktoré je všeobecne záväzné pre všetky osoby. Podľa zmluvy o EHS článok 189 resp. zmluvy o Euratome čl. 161, ide o opatrenie prijaté Európskou Radou, alebo Európskou Komisiou, ktoré je záväzné v plnom rozsahu, ale len pre tých, ktorým je určené.

Deň doručenia -  Ak nie je uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti s predkladaním dokumentov na RO v prípade ich osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia na RO. V prípade zasielania dokumentov na RO poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň odoslania dokumentu na takúto prepravu. Deň doručenia je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia dokumentu v lehote stanovenej riadiacim orgánom. V prípade predkladania písomnej aj elektronickej formy dokumentu sa dátum doručenia dokumentu vzťahuje ku dňu doručenia písomnej formy dokumentu. V prípade zasielania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľovi/prijímateľovi sa za deň doručenia považuje deň prevzatia dokumentu žiadateľom/prijímateľom. V prípade ak žiadateľ/prijímateľ nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, alebo bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, sa na doručovanie dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom/prijímateľom vzťahujú príslušné ustanovenia § 24 a 25 zákona o správnom konaní.

Development factors -  Faktory rozvoja - Predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce, alebo budúce impulzy.

Directive -  Inštrukcia spoločenstva pre členský štát, aby legislatívne upravil určitý zákon v danom časovom období. Smernica vytvára legislatívny rámec, ale umožňuje každému členskému štátu rozhodnúť o podrobnostiach legislatívy svojich vykonávacích právnych predpisov.

Disparities -  Disparity - Hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených v SWOT analýze.

Dohoda o konzorciu -  Zmluva medzi partnermi cezhraničného projektu, ktorá definuje vzťahy medzi rôznymi účastníkmi a ich úroveň zodpovednosti v súvislosti s projektom.

Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou -  Správna dohoda uzavretá medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou, ktorá definuje úlohy a zodpovednosti certifikačného orgánu a platobnej jednotky pri finančnom riadení, správe a kontrole prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie a stanovuje zásady spolupráce pri plnení týchto úloh.

Dopad -  Vyjadruje dlhodobý efekt intervencie, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

Dopytovo-orientovaný projekt -  Projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.

Dotácie -  Priame platby poukazované organizácii verejnou inštitúciou, ktoré nie sú refundovateľné ani nemajú komerčný charakter, a ktoré sú zamerané na podporu pri implementácii projektu vytvárajúceho časť politickej stratégie.

Efectiveness -  Účinnosť - Vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. Na úrovni projektu je zásada účinnosti chápaná aj ako vykonávanie aktivít projektu v primeranom pomere zdrojov k výsledkom projektu.

Effectivness -  Efektívnosť - Pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom.

Efficiency -  Účelnosť - Pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej hodnoty)

Eligible expenditures -  Oprávnené výdavky - Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou.

Equal -  Predstavuje Iniciatívu Spoločenstva. Je zameraný na odstraňovanie faktorov vedúcich k nerovnostiam a diskriminácii na trhu práce (tento program je financovaný z fondu ESF). Pozrite aj „Iniciatívy Spoločenstva“.

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - Financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho cieľom je poskytovanie trhovej podpory a pomoc pri štrukturálnych úpravách v poľnohospodárstve. Fond EAGGF je rozdelený na dve sekcie: garančná sekcia financuje opatrenia na podporu cien a refundáciu pri exporte, čo poľnohospodárom zaručuje stabilné ceny, zatiaľ čo usmerňovacia sekcia podporuje schémy racionalizácie, modernizáciu a štrukturálne zlepšenia v poľnohospodárstve.

European Anti-Fraud Office (OLAF) -  Európsky úrad pre boj proti podvodom - Inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.

European Commission (EK) -  Európska komisia - Komunitárny orgán Európskych spoločenstiev založený najmä na realizáciu cieľov Európskych spoločenstiev, najmä vnútorného trhu, spoločnej hospodárskej a menovej politiky. V tejto súvislosti má právo legislatívnej iniciatívy a kontrolné právomoci nad dodržiavaním komunitárneho práva členskými štátmi.

European Investment Bank (EIB) -  Európska investičná banka - Medzinárodná finančná a úverová inštitúcia poskytujúca úvery konečným prijímateľom určené na spolufinancovanie projektov.

European Investment Fund (EIF) -  Európsky investičný fond - Špecializovaná finančná inštitúcia Európskej únie pre malé a stredné podniky, ktorá uskutočňuje investície rizikového kapitálu na podporu vzniku a rozvoja homogénneho európskeho trhu rizikového kapitálu.

European Regional Development Fund (ERDF) -  Európsky fond regionálneho rozvoja - Je zameraný na pomoc pri odstraňovaní nerovností medzi regiónmi Spoločenstva. Tento fond bol vytvorený v roku 1975 s cieľom zabezpečiť finančnú pomoc pri rozvojových projektoch v chudobnejších regiónoch. Čo sa týka finančných prostriedkov, fond ERDF je najväčší zo všetkých štrukturálnych fondov EÚ.

European Social Fund (ESF) -  Európsky sociálny fond - Fond ESF, ktorý bol vytvorený v roku 1960, predstavuje hlavný nástroj sociálnej politiky Spoločenstva. Poskytuje finančnú pomoc pre schémy odborných školení, preškolení a vytvárania pracovných miest.

Evaluation -  Hodnotenie - Posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť.

Extended Decentralised Implementation System -  Rozšírený decentralizovaný implementačný systém - Rozšírený implementačný systém programu PHARE, kde pri implementovaní programu PHARE má väčšie kompetencie a zodpovednosti členská krajina, ako Európska Komisia reprezentovaná zastupiteľským úradom v členskej krajine.

External evaluation -  Externé hodnotenie - Hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/alebo Európskej komisie fyzickou osobou alebo právnickou osobou funkčne a organizačne nezávislou od riadiaceho orgánu príslušného operačného programu, certifikačného orgánu a orgánu auditu.

Final Beneficiary -  Konečný prijímateľ - Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými prijímateľmi tie orgány, ktoré túto podporu poskytujú. Vo verejnom sektore je konečný prijímateľ pomoci definovaný ako konečný prijímateľ a v súkromnom sektore podľa schém štátnej pomoci ako príjemca pomoci.

Final Recipient -  Konečný užívateľ - Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými užívateľmi tie orgány, ktorým je táto podpora poskytovaná od konečného prijímateľa pomoci.

Financial Engineering -  Finančné inžinierstvo (inovatívne finančné nástroje) - Aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.

Financial Instrument for Fisheries Guidance -  Finančný nástroj na usmerňovanie rybolov -  Tento fond je zameraný na štrukturálnu reformu rybolovného sektora a využíva sa vo všetkých pobrežných oblastiach. Jeho hlavnou úlohou je zvýšenie konkurencieschopnosti štruktúr a vytváranie životaschopných podnikov v rybárskom priemysle, pričom sa takisto snaží o udržanie rovnováhy medzi rybolovnými kapacitami a dostupnými prostriedkami.

Financing Memorandum -  Finančné memorandum - Zmluva o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci Slovenskej republike uzatvorená medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou v prospech Slovenskej republiky pre vybranú skupinu projektov schválených Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky v rámci programu PHARE. (vypustené ISPA a SAPARD)

Finančná analýza projektu -  Posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania projektu, v rámci ktorej sa preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov projektov. V prípade projektov generujúcich príjmy podľa čl. 55 všeobecného nariadenia sa na jej základe stanovuje výška NFP.

Finančný plán -  Každý operačný program obsahuje finančný výhľad o čerpaní finančných prostriedkov, ktorý je členený po rokoch, príslušných cieľoch a prioritách. Výška alokácie všetkých operačných programov za jeden rok, resp. za prioritu zodpovedá výške súčtu za ten istý rok, resp. cieľ vyjadrený v CSF.

Forma pomoci -  Opis formy, v ktorej bude pomoc poskytnutá príjemcovi. Štátna pomoc sa môže poskytovať napríklad vo forme dotácie, príspevku, grantu, zvýhodnenej pôžičky, štátnej záruky, úhrady úrokov, daňovej úľavy, odkladu platenia dane alebo predaja majetku štátu alebo obce za nižšiu cenu, ako je trhová cena. sa na mikro aj makro úrovni.

Grant -  Finančná čiastka pridelená spoločnosti po uzavretí procesu žiadosti. Na danú čiastku sa nevzťahujú žiadne úroky a obyčajne ju nie je potrebné vrátiť – pokiaľ sú splnené podmienky grantu.

Grant Scheme -  Grantové schémy - Grantový program, resp. mechanizmus, ktorého pravidlá určila EK v súvislosti s presunom programu PHARE od predkladania individuálnych projektov smerom k viacročnému plánovaniu v zmysle fungovania štrukturálnych fondov. Hlavným cieľom grantových schém PHARE je podpora dynamiky regionálneho rozvoja, dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Slovensku.

Greenfield -  Zelený park - Parky, ktoré sú vybudované na "zelenej lúke" - na pôde, ktoré je územným plánom mesta vyhradená na tieto účely.

Gross Domestic Product (GDP) -  Hrubý domáci produkt (HDP) - Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.

Growth poles -  Póly rastu - Sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného hospodárstva.

Growth potential -  Rastový potenciál - Dá sa vypočítať ako rozdiel potenciálneho a aktuálneho regionálneho produktu (HDP v bežných cenách) vo vzťahu k potenciálnemu regionálnemu produktu.

Harmonogram výziev -  Dokument zostavený riadiacim orgánom spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý obsahuje predpokladané termíny zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé prioritné osy, resp. opatrenia.

Horizontálna priorita NSRR -  Priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR, a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Hospodárnosť -  Minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. Zásada hospodárnosti znamená, že žiadateľ pri zabezpečení realizácie projektu postupuje čo možno najhospodárnejšie, t.j., že náklady na akúkoľvek predrealizačnú, realizačnú či porealizačnú fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel, ktorý chce žiadateľ dosiahnuť.

Implementačné nariadenie -  Nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF.

Individuálny projekt -  Projekt s vopred riadiacim orgánom vymedzeným predmetom projektu v zmysle stratégie definovanej príslušným OP a určeným subjektom na realizáciu projektu na základe jedinečného postavenia a funkcie tohto subjektu, pri výbere ktorého neprebieha súťaž. Individuálny projekt predkladá určený subjekt prostredníctvom žiadosti o NFP na základe oznamu (písomného vyzvania), ktorý je určenému subjektu riadiacim orgánom priamo adresovaný alebo na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, v ktorej RO určí ako oprávneného žiadateľa vopred určený subjekt.

Informačný systém účtovníctva fondov -  Samostatný účtovný systém subjektov zapojených do finančného riadenia a implementácie projektov štrukturálnych fondov (certifikačný orgán a platobná jednotka) pre účtovanie transakcií týkajúcich sa projektov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Prostredníctvom systému ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb na úrovni certifikačného orgánu a platobných jednotiek.

Information Society -  Informačná spoločnosť - Spoločnosť, v ktorej informatika, počítače a mikroelektronika určujú a premieňajú celý spoločenský systém, vystupujú ako prostriedok vytvorenia nových spoločenských, nadtriednych a nadnárodných štruktúr a zásadným spôsobom menia mechanizmy spoločenského vývoja.

Innovation growth poles -  Inovačné póly rastu - Sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession -  ISPA - Predvstupový program na podporu budovania environmentálnej a dopravnej infraštruktúry. Projekty v rámci ISPA sa po vstupe Slovenska do EÚ začlenili do Kohézneho fondu.

Intermodal transport -  Intermodálna doprava - Premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle (nákladová jednotka kombinovanej dopravy), ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Navyše, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržite, bez nakladania alebo vykladania, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám.

Interné hodnotenie -  Hodnotenie vykonávané zamestnancami riadiaceho orgánu operačného programu alebo zamestnancami iného útvaru ministerstva, v organizačnej pôsobnosti ktorého je zriadený uvedený riadiaci orgán.

Interný manuál procedúr -  Vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom.

Interreg III -  Program Interreg III podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, napríklad vytváraním partnerstiev medzi rôznymi regiónmi, čo posilňuje vyrovnanosť rozvoja oblastí pozostávajúcich z viacerých regiónov (tento program je financovaný z fondu ERDF).

Investícia do hmotných aktív -  Investícia do fixných fyzických aktív vzťahujúca sa na vytvorenie novej organizácie, rozšírenie existujúcej organizácie alebo spustenie činnosti zahŕňajúcej podstatnú zmenu produktu alebo procesu výroby v existujúcej organizácii (najmä prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie). Investícia do fixných hmotných aktív vo forme prevzatia organizácie, ktorá ukončila svoju činnosť alebo by jej ukončenie činnosti hrozilo, ak by nebola odkúpená, sa takisto považuje za investíciu do hmotných aktív.

Investícia do nehmotných aktív -  Investícia do presunu technológie prostredníctvom akvizície patentových práv, právne chránených znalostí alebo nepatentovaných technických poznatkov.

Investičné výdavky -  Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom.

Investičný projekt -  Projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu.

IT monitorovací systém (ITMS) -  Informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom.

Joint Action to support microfinance institutions in Europe -  JASMINE (Spoločná akcia na podporu inštitúcií na mikrofinancovanie v Európe) - Ide o iniciatívu, ktorá usiluje o zlepšenie prístupu k financiám pre malé podniky a pre sociálne vylúčené osoby, a to aj z etnických menšín, ktorí sa chcú stať živnostníkmi. Táto iniciatíva je v súlade s Lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť, cieľom ktorej je sprístupniť mikro-úvery v Európe pre širšie uspokojenie nesplnených požiadaviek trhu.

Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions -  JASPERS - Spoločná iniciatíva EK, EIB a EBRD zameraná na pomoc členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Táto iniciatíva je určená najmä na prípravu veľkých projektov v zmysle čl. 39 všeobecného nariadenia. Poskytuje sa formou bezplatného poradenstva expertov EÚ v oblasti technických, ekonomických a finančných analýz. Technická pomoc môže byť poskytnutá na prípravu individuálnych projektov, alebo prierezových štúdií, pokrývajúcich viac ako jeden projekt. Podrobnosti sú stanovené v zmluvnom akte, podpísanom medzi zástupcami EIB a príslušným RO (od roku 2007 zabezpečuje aktivity JASPERS pre SR regionálna kancelária vo Viedni).

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises -  JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) - Spoločná iniciatíva EK, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameraná na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -  JESSICA - Iniciatíva spoločenstva zameraná na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach.

Kandidátska krajina -  Krajina, ktorá požiadala o členstvo v Európskej únii a ktorej žiadosť bola oficiálne prijatá. Skôr, než sa krajina môže stať súčasťou EÚ, musí splniť „Kodanské kritériá“. Pozrite tiež „Kodanské kritériá“.

Kľúčové ukazovatele -  Merateľné ukazovatele, ktoré sú najmä na úrovni výstupov a výsledkov OP vykazované členským štátom, umožňujúce vzájomné porovnanie efektívnosti účinnosti a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci zo ŠF a KF.

Kód (ITMS) projektu -  11 miestny kód projektu, ktorý je ITMS generovaný pri vytvorení projektu zo žiadosti o NFP alebo pri vytvorení projektu ako následníka pôvodného projektu v evidencii ITMS pre projekty. Projekt je možné v ITMS vytvoriť po zaevidovaní Zmluvy o poskytnutí NFP v ITMS.

Kód (ITMS) žiadosti o NFP -  14 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch schvaľovania žiadosti o NFP. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti o NFP do programovej štruktúry OP. Kód ITMS žiadosti o NFP sa nezhoduje s kódom ITMS projektu.

Komplexný prístup -  Uplatňovaný v rámci realizácie horizontálnej priority MRK pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý generuje synergické pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity a v konečnom dôsledku pôsobí na skvalitnenie životných podmienok rómskej komunity.

Komunikačný plán operačného programu -  Dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF.

Konzorcium -  Skupina partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa spájajú za účelom vytvorenia projektu financovaného Európskou komisiou.

Krížové financovanie -  V súlade s čl. 34 všeobecného nariadenia komplementárny spôsob financovania výdavkov (z fondov ERDF a ESF) v rámci limitu 10% na každú prioritnú os OP, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu s podmienkou, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené. Táto miera sa zvyšuje na 15% v prípade projektov zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle čl. 3, ods. 1 písm. c) Nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.

Lead Partner -  Vedúci partner - Organizácia, vystupujúca v mene projektového partnerstva pri operačnom programe cieľa 3.

Leader+ -  Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale (Iniciativa Společenstva pre rozvoj vidieka) - Zameriava sa na spoluprácu organizácií aktívnych vo vidieckych spoločenstvách a ekonomikách s cieľom vytvorenia nových miestnych stratégií udržateľného rozvoja (tento program je financovaný usmerňovacou sekciou fondu EAGGF).

Lehota -  Ak nie je v tomto dokumente, uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na RO, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

LIFE -  Nástroj na financovanie environmentálnych programov.

Lisabonská stratégia -  Stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila k Lisabonskému procesu.

Lokálna stratégia komplexného prístupu -  Komplexný projekt zameraný na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý pozostáva zo samotnej rozvojovej strednodobej stratégie a súboru samostatných projektov v počte minimálne 3 a maximálne 6, ktoré v stanovenej postupnosti a časovej následnosti simultánne riešia potreby rôznych oblastí problematiky marginalizovaných rómskych komunít tak, aby tieto vzájomne tvorili ucelený synergický rozvojový celok.

Majetok -  Majetok definovaný zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov.

Managing Authority -  Riadiaci orgán - Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR.

Marginalised Roma Communities -  Marginalizované rómske komunity - Koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

Measure -  Opatrenie - Prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tématicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Merateľný ukazovateľ -  Nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou.

Monitoring -  Monitorovanie (program, projekt) - Pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií o sledovaných OP/projektoch a prezentáciou výsledkov ich monitorovania pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov na projektovej a programovej úrovni. Na úrovni projektu je hlavným cieľom monitorovania preverovanie súladu implementácie projektu s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP. Na úrovni programu sa monitoruje pokrok v realizácii priorít a cieľov stanovených v OP, čo zabezpečuje monitorovací výbor OP v spolupráci s RO.

Monitoring Committee for Operational Programme -  Monitorovací výbor pre operačný program - Orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre operačný program, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť monitorovacieho výboru sa zasadnutí monitorovacieho výboru môže zúčastniť aj zástupca EK v pozícii poradcu. Zasadnutí výboru sa v pozícii poradcu môže zúčastniť aj zástupca EIB a Európskeho investičného fondu v prípade, ak tieto inštitúcie prispievajú na operačný program. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre operačný program.

Monitoring Committee for Single Programming Document ( Monitoring Committee for SPD) -  Monitorovací výbor pre JPD - Orgán zriadený členským štátom po dohode s riadiacim orgánom pre JPD a po konzultácii s partnermi. Zodpovedá za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v JPD. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre JPD, platobného orgánu, ostatných zainteresovaných subjektov a tam, kde je to vhodné, zástupcu EIB. Na práci monitorovacieho výboru sa ako pozorovateľ podieľa zástupca EK. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre JPD.

Monitorovacia správa projektu -  Správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s projektovým manažérom a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k termínom dohodnutým v zmluve medzi prijímateľom a príslušným RO obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

Nadnárodný -  Toto slovo sa často používa na popísanie spolupráce medzi spoločnosťami alebo organizáciami nachádzajúcimi sa vo viacerých krajinách EÚ. Cieľom EÚ je okrem iného ja posilnenie tejto cezhraničnej alebo „nadnárodnej“ spolupráce.

Náklad -  Zníženie ekonomických úžitkov prijímateľa v posudzovanom období, ktoré sa dá spoľahlivo určiť.

National Aid Co-ordinator -  Národný koordinátor pomoci - Orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca centrálneho koordinačného orgánu.

National Development Plan -  Národný rozvojový plán - Analýza situácie vypracovaná členským štátom so zreteľom na ciele kohéznej politiky EÚ (ciele 1,2 a 3), prioritné potreby pre dosiahnutie týchto cieľov, ako aj stratégia, plánované prioritné činnosti, ich špecifické ciele a príslušné indikatívne finančné prostriedky na obdobie 2000 – 2006, resp. v prípade SR na roky 2004 – 2006. Slúži pre Komisiu ako východisko pre vypracovanie Rámca podpory Spoločenstva.

National Fund of SR -  Národný fond SR - Člen vlády SR zodpovedný za koordináciu, programovanie a implementáciu zahraničnej pomoci, ktorý zabezpečuje úzke prepojenie medzi predvstupovým procesom a využívaním finančnej pomoci Európskej únie a je zodpovedný za monitorovanie a vyhodnocovanie programov predvstupovej pomoci Európskej únie. V našom prípade ide o Úrad vlády SR, konkrétne o podpredsedu vlády pre európsku integráciu.

National Monitoring Committee -  Národný monitorovací výbor - Orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca centrálneho koordinačného orgánu.

National project -  Národný projekt - V prípade ESF predstavuje národný projekt osobitný typ projektu, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a vzdelávania. V prípade ERDF sa pod národným projektom rozumie osobitný typ projektu realizovaný vybraným prijímateľom, ktorého cieľom je podpora rozvoja znalostnej ekonomiky so špeciálnym zreteľom na posilnenie výskumno-vývojových aktivít celoslovenského významu, resp. významu pre rozvoj príslušného regiónu.

National Strategic Reference Framework -  Národný strategický referenčný rámec (NSRR) - V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať iba cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) -  Suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky -  Sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP.

Nesprávne použitá pomoc -  Pomoc použitá prijímateľom individuálnej štátnej pomoci v rozpore s rozhodnutím Európskej komisie schvaľujúcim poskytnutie štátnej pomoci, alebo pomoc použitá prijímateľom pomoci poskytnutej podľa schémy pomoci v rozpore so zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom pomoci.

Nezrovnalosť -  V prípade ESF predstavuje národný projekt osobitný typ projektu, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a vzdelávania. V prípade ERDF sa pod národným projektom rozumie osobitný typ projektu realizovaný vybraným prijímateľom, ktorého cieľom je podpora rozvoja znalostnej ekonomiky so špeciálnym zreteľom na posilnenie výskumno-vývojových aktivít celoslovenského významu, resp. významu pre rozvoj príslušného regiónu.

Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques -  NUTS (Nomenklatúra územných štatistických jednotiek) - Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek." („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: NUTS I – Slovenská republika; NUTS II – 4 štatistické územné jednotky /• Bratislavský kraj, • Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), • Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj), • Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)/; NUTS III – 8 VÚC (samosprávnych krajov); NUTS IV – 79 okresov; NUTS V – 2883 obcí.

Nominal convergence -  Proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie Maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.

Obchodný anjel -  Súkromná osoba, ktorá investuje malé finančné sumy, väčšinou do malých alebo začínajúcich spoločností, a ktorá môže byť schopná a ochotná poskytnúť vlastné skúsenosti a angažovať sa v danej spoločnosti.

Občianska infraštruktúra -  Pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby.

Občianske združenia -  Spoločný názov pre všetky typy organizácií a združení, ktoré nie sú súčasťou vládnych úradov, no zastupujú profesie, záujmové skupiny alebo časti spoločnosti. Občianske združenia zahŕňajú okrem iného odborové organizácie, zväzy zamestnávateľov, environmentálne loby a skupiny zastupujúce ženy, poľnohospodárov, postihnutých ľudí, a pod. Keďže tieto organizácie majú odborné znalosti v určitých oblastiach a podieľajú sa na implementácii a monitorovaní politiky Európskej únie, EÚ s nimi pravidelne konzultuje rôzne otázky a snaží sa o dosiahnutie väčšieho vplyvu týchto organizácií na vytváranie svojej politiky.

Objective „Convergence“ -  Cieľ Konvergencia - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000-2002 nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ za rovnaké referenčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, nedosiahne 90% priemeru HND rozšírenej EÚ, a ktoré majú Konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochranu životného prostredia; administratívnu efektívnosť. (článok 3 všeobecného nariadenia)

Objective „European Territorial Cooperation“ -  Cieľ Európska územná spolupráca - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.

Objective „Regional competitivness and employment“ -  Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).

Operation -  Operácia - Projekt alebo skupina projektov vybraných riadiacim orgánom príslušného operačného programu, alebo za ktoré riadiaci orgán nesie zodpovednosť podľa kritérií stanovených monitorovacím výborom a vykonávaných jedným alebo viacerými príjemcami, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, s ktorou súvisí.

Operational Programme -  Operačný program - Dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia).

Oprávnenosť -  Je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo v ozname resp. písomnom vyzvaní.

Oznam (písomné vyzvanie) -  Východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ vypracováva a predkladá individuálny projekt alebo projektový zámer veľkého projektu.

Partner žiadateľa -  Osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.

Paying Authority -  Platobný orgán - Jeden alebo viaceré národné, regionálne alebo miestne orgány poverené členskými štátmi za účelom prípravy a predkladania žiadostí o platby a prijímania platieb z EK. Členský štát určí všetky podmienky svojho vzťahu s platobným orgánom a vzťahu platobného orgánu s EK. EK poukazuje platby príspevkov zo štrukturálnych fondov platobnému orgánu v súlade s príslušnými rozpočtovými prídelmi. Platobný orgán zabezpečí, že koneční prijímatelia dostanú platby čo najskôr a bez akejkoľvek zrážky, zadržiavania alebo zmeny. Platobným orgánom pre štrukturálne fondy a Kohézny fond je Ministerstvo financií SR.

Paying Unit -  Platobná jednotka - Organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice.

PHARE -  Program PHARE je jeden z troch predvstupových nástrojov (spolu s programami ISPA a SAPARD) financovaných Európskou úniou, ktoré pomáhajú kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy pri prípravách na vstup do Európskej únie. Program PHARE, ktorý bol pôvodne vytvorený v roku 1989 na pomoc Poľsku a Maďarsku, v súčasnosti pokrýva 10 krajín – 8 nových členských štátov: Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, ako aj Bulharsko a Rumunsko.

Počet zamestnancov -  Počet ročných pracovných jednotiek (ALU), inými slovami počet osôb zamestnaných v jednom roku na plný pracovný úväzok, pričom zamestnanci zamestnaní na čiastočný pracovný úväzok a na sezónne práce tvoria zlomky jednotiek ALU.

Počiatočná investícia -  Investícia do fixného kapitálu vzťahujúca sa na vytvorenie novej organizácie, rozšírenie existujúcej organizácie alebo spustenie činnosti zahŕňajúcej podstatnú zmenu produktu alebo procesu výroby v existujúcej organizácii (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie).

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi -  Poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijímateľovi z verejnej správy a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej), formou zálohovej platby pre projekty financované z ESF, resp. pre všetky projekty zo všetkých fondov, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preukázaní prijímateľa o začatí realizácie.

Poskytovateľ pomoci -  Orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu.

Potencial production -  Potenciálna produkcia - Maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými faktormi. Ide o takú hodnotu HDP, ktorá by sa dala dosiahnuť pri plnom zamestnaní výrobných faktorov, osobitne pracovnej sily, t.j. ekonomika pracuje pri plnej zamestnanosti (na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti).

Pravidlo (princíp) štyroch očí -  Pravidlo využívané pri najdôležitejších procesoch a činnostiach, ktorým sa zabezpečí rozdelenie niektorých funkcií medzi 2 osoby (spracovateľ a overovateľ) ktorých kumulácia predstavuje riziko vzniku nezrovnalosti, ohrozenie riadneho a transparentného priebehu procesu, možnú finančnú stratu a pod. V praxi to znamená, že jedna osoba nemôže vykonať a zároveň schváliť výsledok procesu (odborné hodnotenie, finančnú operáciu, pripravovanú finančnú operáciu a pod.). Napr. za dodržanie pravidla štyroch očí pri odbornom hodnotení ŽoNFP sa považuje vykonanie odborného hodnotenia hodnotiteľom a príslušným schvaľujúcim zamestnancom (schvaľujúcim súhrnnú správu z odborného hodnotenia ŽoNFP).

Predfinancovanie -  Poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, a prijímateľovi – mimovládnej organizácii pri projektoch financovaných z ERDF a ESF, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu, ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom.

Prehlásenie o overení -  Dokument vyplnený riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené.

Pridružený štát -  Pridružené štáty podpísali zmluvu o pridružení do únie, čo zahŕňa recipročné práva a povinnosti. Medzi tieto štáty môžu patriť napríklad kandidáti na členstvo v EÚ alebo krajiny združenia EFTA-EEA.

Princípy regionálnej politiky -  Patria tu štyri základné princípy: koncentrácia, partnerstvo, programovanie, doplnkovosť. Pojem koncentrácia znamená snahu sústrediť prostriedky ES do regiónov a oblastí s najväčšími problémami. Partnerstvo zahŕňa úzku spoluprácu medzi EK a orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú určené každým členským štátom pre etapy prípravy a realizácie rozvojových programov. Programovanie znamená toľko, že prostriedky ES sú krajine pridelené na základe pripravených programov, ktoré členský štát predkladá EK. Doplnkovosť stanovuje, že prostriedky ES sú použité iba ako doplňujúce zdroje pri financovaní projektov. Teda členský štát pri financovaní projektov použije aj vlastné národné centrálne zdroje, národné regionálne a miestne zdroje, alebo súkromné zdroje.

Prínos -  Pozitívne dopady realizácie projektu na prijímateľa alebo na definovanú cieľovú skupinu, ktoré môžu mať finančnú aj nefinančnú podobu. Jedná sa o súčet všetkých dosiahnutých plánovaných prínosov projektu.

Priority axix -  Prioritná os - Jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.

Príručka pre žiadateľa -  Záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi.

Production gap -  Produkčná medzera - Rozdiel medzi potenciálnym a aktuálnym produktom (HDP v stálych cenách) vyjadrený v % vo vzťahu k potenciálnemu produktu. Na úrovni národného hospodárstva udáva mieru využitia výrobných faktorov.

Programový doplnok -  Dokument vykonávajúci stratégiu a priority pomoci, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrenia, ako ich uvádza čl. 18 ods. 3 nariadenia rady 99/1260/ES, ktorý vypracuje členský štát alebo riadiaci orgán a ktorý bude v nevyhnutných prípadoch prehodnotený podľa čl. 34 ods. 3 nariadenia rady 99/1260/ES. Zasiela sa Európskej komisii pre informáciu.

Programový manuál -  Dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý OP cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení.

Project -  Projekt - Súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Projekt generujúci príjmy -  Každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.

Public private partnership -  PPP (verejno-súkromné partnerstvo) - Sú projekty, pri ktorých vstupuje do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy. Projekty PPP majú niekoľko spoločných znakov. V prvom rade ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí.

Regulation of EU -  Nariadenie EÚ - V zmysle zmluvy o EHS (čl. 189) resp. zmluvy o Euratome čl. 161, ide o opatrenie prijaté Radou ES, respektíve Komisiou ES, ktoré má všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch.

Rizikový kapitál -  Fondy akcionárov v spoločnosti, ktoré sa pri jej likvidácii vždy vyplácajú ako posledné, takže predstavujú najvyššie riziko.

Rovnosť príležitostí -  Zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď.. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“ -  Dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.

Settlement centres -  Centrá osídlenia - V zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne obsluhy ako pre vlastné mesto, tak aj pre jeho zázemie. Členia sa na: osobitné centrá (BA, KE), centrá prvej až piatej skupiny (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Settlement core areas -  Ťažiská osídlenia - Predstavujú priestorové sídelné systémy založené na princípe polarizačných účinkov centier, ktoré využívaním potenciálu kooperačných medzisídelných vzťahov zabezpečujú adekvátnu konkurencieschopnosť a kvalitu života v regióne. V zmysle terminológie KURS sa členia na ťažiská osídlenia 1., 2. a 3. úrovne (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Single Programming Document -  Jednotný programový dokument (JPD) - Programový dokument schválený Európskou komisiou. Obsahuje stratégiu a priority podporované zo štrukturálnych fondov a zo zdrojov členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok zo štrukturálnych fondov a ostatné finančné prostriedky.

Small and medium-sized Enterprises -  Malí a strední podnikatelia (MSP) - podľa Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25.februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc pre výskum a vývoj (Úradný vestník ES OJ L 63/22 28.2.2004) sa podniky členia takto: a) kategóriu mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú ročný obrat nepresahujúci 50 mil. EUR a/alebo celkovú ročnú hodnotu aktív nepresahujúcu 43 mil. EUR. b) v rámci kategórie MSP je malý podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 mil. EUR. c) v rámci kategórie MSP je mikropodnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. EUR.

Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development -  Špeciálny program pre kandidátske krajiny zameraný na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka (SAPARD) - Program SAPARD je jedným z troch finančných nástrojov (spolu s programami PHARE a ISPA), ktoré kandidátskym krajinám pomáhajú pri príprave na vstup a na prijatie spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä jej štandardov kvality potravín a ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

Specific priority -  Špecifická priorita - Jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej priority stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Spis projektu -  Dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.

Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom -  Podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.

Správa o vykonávaní operačného programu (výročná, záverečná) -  Správa pripravovaná v súlade s čl. 67 všeobecného nariadenia, ktorej štruktúra rešpektuje ustanovenia prílohy XVIII Nariadenia ES 1828/2006. Správa o vykonávaní OP je po odsúhlasení zasielaná EK.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) -  Verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.

Štatistická klasifikácia ekonomických činností -  Číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívne ako aj individuálnymi subjektmi korešpondujúci s klasifikáciou ekonomických činností EU NACE.

Štatistická územná jednotka (NUTS) -  NUTS je štandard pre hierarchické členenie administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účel regionálnej štatistiky. Delenie nemusí nevyhnutne odpovedať administratívnemu deleniu štátu. Je zavedený Štatistickým úradom Európskej komisie (EUROSTAT) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Štátna pomoc -  Akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva.

Strategic priority -  Strategická priorita - Jedna z tematických priorít stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Structural convergence -  Štrukturálna konvergencia - Proces približovania SR k priemeru hodnôt štrukturálnych ukazovateľov krajín EU v oblasti: všeobecné ukazovatele ekonomického vývoja, zamestnanosť, inovácie a výskum, ekonomické reformy, sociálna kohézia, životné prostredie.

Structural funds -  Štrukturálne fondy - Nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond.

Štúdia uskutočniteľnosti -  Nástroj predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľa navrhovaným/i riešením/iami a na odhad nákladov riešenia/í.

Sustainability -  Udržateľnosť - Schopnosť efektov (výsledkov a dopadov) projektu pretrvať v strednodobom a dlhodobom horizonte po ukončení financovania projektu.

Sustainable development -  Trvalo udržateľný rozvoj - Je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.

Synergic effect -  Synergický efekt - Efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného konečného prijímateľa.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu -  Komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu -  Komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených procesov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné programovanie, výber operácií/projektov na financovanie, implementácia a hodnotenie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

Treasury (public - purse) -  Štátna pokladnica - Orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému Štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.

Tretia krajina -  Tento pojem sa vzťahuje na krajiny, ktoré nepatria do EÚ. Je najzreteľnejší, pokiaľ ide o vzťahy medzi dvoma členskými štátmi EÚ (alebo medzi inštitúciami EÚ a členským štátom) a inou krajinou (treťou krajinou), ktorá nepatrí do Európskej únie.

Twinning -  Program intenzívnej partnerskej spolupráce medzi inštitúciami členských krajín EÚ a kandidátskych krajín, napr. medzi ministerstvami, mestami, a pod.

Účtovný doklad -  Doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí prijímateľa o platbu a žiadostí prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje prehlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné prehlásenie v znení „Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve prijímateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Urban II -  Iniciatívy Spoločenstva. Urban II sa orientuje na podporu inovatívnych stratégií pri regenerácii miest a upadajúcich mestských oblastí (tento program je financovaný z fondu ERDF).

Úroveň podpory brutto -  Čiastka podpory vyjadrená ako percento predpokladaných nákladov projektu. Všetky použité údaje by mali byť vypočítané pred odpočítaním priamej dane. Ak je podpora priznaná vo forme inej než grant, jej výška by mal predstavovať ekvivalent grantu danej podpory. Podpora vyplácaná vo viacerých častiach by mala byť v čase udelenia grantu zľavnená na jej hodnotu. Úroková sadzba použitá na účely zľavy a vypočítanie čiastky podpory vo forme zvýhodnenej pôžičky by mala predstavovať referenčnú sadzbu použiteľnú v čase udelenia grantu.

Úroveň podpory netto -  Čiastka podpory bez dane.

Vecné ukončenie projektu -  Čas identifikovaný v zmluve, keď sa ukončí aj posledná plánovaná aktivita a všetky výstupy musia byť vo vlastníctve prijímateľa. Je to zároveň aj posledný deň oprávnenosti nákladov príslušného projektu.

Veľký projekt -  Projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu podľa čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ERDF a ESF a KF, ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a 50 mil. EUR v ostatných sektoroch.

Verejné obstarávanie -  Postupy definované v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

Verejné výdavky -  Všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Vládny audit -  Nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
  • overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit
  • overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.


Vlastné zdroje prijímateľa -  Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Všeobecné nariadenie -  Finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

Vybavenosť územia -  Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.

Výdavok -  Úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu.

Vyhlásenie o overení -  Dokument vyplnený riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené a overené.

Výkaz výdavkov -  Dokument obsahujúci súhrn oprávnených výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný certifikačným orgánom a tvorí prílohu k žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z EK.

Výsledok projektu -  Okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.

Výstup projektu -  To čo bolo vytvorené priamo financovanými aktivitami projektu, teda čo prijímateľ dostane v priamej výmene za finančné prostriedky.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok -  Východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.

Výzvy na odosielanie návrhov -  V súvislosti s Piatym rámcovým programom sa výzvy uverejňujú v rôznych intervaloch za účelom získania návrhov výskumných projektov, pričom obsahujú kritériá pre implementáciu konkrétnych programov. Tieto kritériá sú spolu s termínmi na odosielanie návrhov definované v „texte výzvy“ publikovanej v periodiku Official Journal of the European Communities.

Výzvy na účasť odborníkov -  Verejné prizvanie za účelom vyjadrenia odborného názoru v danej oblasti.

Zaujatosť -  Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok -  Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky pomoci (zo štátneho rozpočtu a prostriedky Európskych spoločenstiev) a schém štátnej pomoci a schém de minimis.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok -  Dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a/alebo povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Žiadosť o platbu -  Doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov -  Doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -  Podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

Zvýhodnená pôžička -  Pôžičky dostupné bez bežných požiadaviek na zabezpečenie, ktoré musia žiadatelia o pôžičku spĺňať v zúčtovacích bankách a u ďalších komerčných veriteľov. Dlžníci sú pri týchto pôžičkách obyčajne zvýhodnení pri požiadavkách na zabezpečenie alebo úrokových sadzbách. Podmienkou takejto pôžičky môže byť platba malého alebo žiadneho úroku, pričom v niektorých prípadoch si môžu dlžníci dohodnúť platobné prázdniny.