Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Final Beneficiary -  Konečný prijímateľ - Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými prijímateľmi tie orgány, ktoré túto podporu poskytujú. Vo verejnom sektore je konečný prijímateľ pomoci definovaný ako konečný prijímateľ a v súkromnom sektore podľa schém štátnej pomoci ako príjemca pomoci.

Final Recipient -  Konečný užívateľ - Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými užívateľmi tie orgány, ktorým je táto podpora poskytovaná od konečného prijímateľa pomoci.

Financial Engineering -  Finančné inžinierstvo (inovatívne finančné nástroje) - Aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.

Financial Instrument for Fisheries Guidance -  Finančný nástroj na usmerňovanie rybolov -  Tento fond je zameraný na štrukturálnu reformu rybolovného sektora a využíva sa vo všetkých pobrežných oblastiach. Jeho hlavnou úlohou je zvýšenie konkurencieschopnosti štruktúr a vytváranie životaschopných podnikov v rybárskom priemysle, pričom sa takisto snaží o udržanie rovnováhy medzi rybolovnými kapacitami a dostupnými prostriedkami.

Financing Memorandum -  Finančné memorandum - Zmluva o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci Slovenskej republike uzatvorená medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou v prospech Slovenskej republiky pre vybranú skupinu projektov schválených Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky v rámci programu PHARE. (vypustené ISPA a SAPARD)

Finančná analýza projektu -  Posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania projektu, v rámci ktorej sa preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov projektov. V prípade projektov generujúcich príjmy podľa čl. 55 všeobecného nariadenia sa na jej základe stanovuje výška NFP.

Finančný plán -  Každý operačný program obsahuje finančný výhľad o čerpaní finančných prostriedkov, ktorý je členený po rokoch, príslušných cieľoch a prioritách. Výška alokácie všetkých operačných programov za jeden rok, resp. za prioritu zodpovedá výške súčtu za ten istý rok, resp. cieľ vyjadrený v CSF.

Forma pomoci -  Opis formy, v ktorej bude pomoc poskytnutá príjemcovi. Štátna pomoc sa môže poskytovať napríklad vo forme dotácie, príspevku, grantu, zvýhodnenej pôžičky, štátnej záruky, úhrady úrokov, daňovej úľavy, odkladu platenia dane alebo predaja majetku štátu alebo obce za nižšiu cenu, ako je trhová cena. sa na mikro aj makro úrovni.