Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Vecné ukončenie projektu -  Čas identifikovaný v zmluve, keď sa ukončí aj posledná plánovaná aktivita a všetky výstupy musia byť vo vlastníctve prijímateľa. Je to zároveň aj posledný deň oprávnenosti nákladov príslušného projektu.

Veľký projekt -  Projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu podľa čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o ERDF a ESF a KF, ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a 50 mil. EUR v ostatných sektoroch.

Verejné obstarávanie -  Postupy definované v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

Verejné výdavky -  Všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Vládny audit -  Nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
  • overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit
  • overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.


Vlastné zdroje prijímateľa -  Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Všeobecné nariadenie -  Finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

Vybavenosť územia -  Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.

Výdavok -  Úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu.

Vyhlásenie o overení -  Dokument vyplnený riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené a overené.

Výkaz výdavkov -  Dokument obsahujúci súhrn oprávnených výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný certifikačným orgánom a tvorí prílohu k žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z EK.

Výsledok projektu -  Okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.

Výstup projektu -  To čo bolo vytvorené priamo financovanými aktivitami projektu, teda čo prijímateľ dostane v priamej výmene za finančné prostriedky.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok -  Východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.

Výzvy na odosielanie návrhov -  V súvislosti s Piatym rámcovým programom sa výzvy uverejňujú v rôznych intervaloch za účelom získania návrhov výskumných projektov, pričom obsahujú kritériá pre implementáciu konkrétnych programov. Tieto kritériá sú spolu s termínmi na odosielanie návrhov definované v „texte výzvy“ publikovanej v periodiku Official Journal of the European Communities.

Výzvy na účasť odborníkov -  Verejné prizvanie za účelom vyjadrenia odborného názoru v danej oblasti.