Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Efectiveness -  Účinnosť - Vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. Na úrovni projektu je zásada účinnosti chápaná aj ako vykonávanie aktivít projektu v primeranom pomere zdrojov k výsledkom projektu.

Effectivness -  Efektívnosť - Pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom.

Efficiency -  Účelnosť - Pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej hodnoty)

Eligible expenditures -  Oprávnené výdavky - Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou.

Equal -  Predstavuje Iniciatívu Spoločenstva. Je zameraný na odstraňovanie faktorov vedúcich k nerovnostiam a diskriminácii na trhu práce (tento program je financovaný z fondu ESF). Pozrite aj „Iniciatívy Spoločenstva“.

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - Financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho cieľom je poskytovanie trhovej podpory a pomoc pri štrukturálnych úpravách v poľnohospodárstve. Fond EAGGF je rozdelený na dve sekcie: garančná sekcia financuje opatrenia na podporu cien a refundáciu pri exporte, čo poľnohospodárom zaručuje stabilné ceny, zatiaľ čo usmerňovacia sekcia podporuje schémy racionalizácie, modernizáciu a štrukturálne zlepšenia v poľnohospodárstve.

European Anti-Fraud Office (OLAF) -  Európsky úrad pre boj proti podvodom - Inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.

European Commission (EK) -  Európska komisia - Komunitárny orgán Európskych spoločenstiev založený najmä na realizáciu cieľov Európskych spoločenstiev, najmä vnútorného trhu, spoločnej hospodárskej a menovej politiky. V tejto súvislosti má právo legislatívnej iniciatívy a kontrolné právomoci nad dodržiavaním komunitárneho práva členskými štátmi.

European Investment Bank (EIB) -  Európska investičná banka - Medzinárodná finančná a úverová inštitúcia poskytujúca úvery konečným prijímateľom určené na spolufinancovanie projektov.

European Investment Fund (EIF) -  Európsky investičný fond - Špecializovaná finančná inštitúcia Európskej únie pre malé a stredné podniky, ktorá uskutočňuje investície rizikového kapitálu na podporu vzniku a rozvoja homogénneho európskeho trhu rizikového kapitálu.

European Regional Development Fund (ERDF) -  Európsky fond regionálneho rozvoja - Je zameraný na pomoc pri odstraňovaní nerovností medzi regiónmi Spoločenstva. Tento fond bol vytvorený v roku 1975 s cieľom zabezpečiť finančnú pomoc pri rozvojových projektoch v chudobnejších regiónoch. Čo sa týka finančných prostriedkov, fond ERDF je najväčší zo všetkých štrukturálnych fondov EÚ.

European Social Fund (ESF) -  Európsky sociálny fond - Fond ESF, ktorý bol vytvorený v roku 1960, predstavuje hlavný nástroj sociálnej politiky Spoločenstva. Poskytuje finančnú pomoc pre schémy odborných školení, preškolení a vytvárania pracovných miest.

Evaluation -  Hodnotenie - Posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť.

Extended Decentralised Implementation System -  Rozšírený decentralizovaný implementačný systém - Rozšírený implementačný systém programu PHARE, kde pri implementovaní programu PHARE má väčšie kompetencie a zodpovednosti členská krajina, ako Európska Komisia reprezentovaná zastupiteľským úradom v členskej krajine.

External evaluation -  Externé hodnotenie - Hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/alebo Európskej komisie fyzickou osobou alebo právnickou osobou funkčne a organizačne nezávislou od riadiaceho orgánu príslušného operačného programu, certifikačného orgánu a orgánu auditu.