Skrytý poklad v samospráve…

Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach (Inštitút finančnej politiky). V miestnej samospráve existuje priestor na rozvoj obcí a zlepšenie kvality ich služieb pri nezmenenom objeme finančných zdrojov. Sústredenie výkonu správy obcí do väčších celkov uvoľní…

viac..

Predĺženie lehoty – OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – I. hodnotiace kolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle…

viac..

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/   Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle…

viac..

ZELENÉ VZDELÁVANIE

ZELENÉ VZDELÁVANIE   Ciele grantového programu: Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže Podporiť verejnoprospešnú,…

viac..