Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
De minimis -  Názov programu (pomoci) bol prevzatý v pôvodnej forme a je určený na poskytovanie minimálnej pomoci malým podnikateľom. Cieľom programu je formou dotácií zvýšiť hospodársku aktivitu a tvorbu nových pracovných miest v postihnutých okresoch prostredníctvom podpory malých podnikateľov (firiem do 50 zamestnancov). V programe je uplatnená zásada spolufinancovania tak, že sa pomoc poskytuje malým podnikateľom na obstaranie hmotného investičného majetku do výšky 50% oprávnených nákladov, resp. na obstaranie nehmotného investičného majetku do výšky 25% oprávnených nákladov, pričom výška pomoci de minimis nesmie byť vyššia ako 3 mil. Sk. v roku podania žiadosti.

Decision -  Rozhodnutie EÚ - Podľa zmluvy o ESUO článok 14, ide o opatrenie prijaté EK, ktoré je záväzné v plnom rozsahu; to jest, ktoré je všeobecne záväzné pre všetky osoby. Podľa zmluvy o EHS článok 189 resp. zmluvy o Euratome čl. 161, ide o opatrenie prijaté Európskou Radou, alebo Európskou Komisiou, ktoré je záväzné v plnom rozsahu, ale len pre tých, ktorým je určené.

Deň doručenia -  Ak nie je uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti s predkladaním dokumentov na RO v prípade ich osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia na RO. V prípade zasielania dokumentov na RO poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň odoslania dokumentu na takúto prepravu. Deň doručenia je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia dokumentu v lehote stanovenej riadiacim orgánom. V prípade predkladania písomnej aj elektronickej formy dokumentu sa dátum doručenia dokumentu vzťahuje ku dňu doručenia písomnej formy dokumentu. V prípade zasielania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľovi/prijímateľovi sa za deň doručenia považuje deň prevzatia dokumentu žiadateľom/prijímateľom. V prípade ak žiadateľ/prijímateľ nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, alebo bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, sa na doručovanie dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom/prijímateľom vzťahujú príslušné ustanovenia § 24 a 25 zákona o správnom konaní.

Development factors -  Faktory rozvoja - Predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce, alebo budúce impulzy.

Directive -  Inštrukcia spoločenstva pre členský štát, aby legislatívne upravil určitý zákon v danom časovom období. Smernica vytvára legislatívny rámec, ale umožňuje každému členskému štátu rozhodnúť o podrobnostiach legislatívy svojich vykonávacích právnych predpisov.

Disparities -  Disparity - Hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených v SWOT analýze.

Dohoda o konzorciu -  Zmluva medzi partnermi cezhraničného projektu, ktorá definuje vzťahy medzi rôznymi účastníkmi a ich úroveň zodpovednosti v súvislosti s projektom.

Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou -  Správna dohoda uzavretá medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou, ktorá definuje úlohy a zodpovednosti certifikačného orgánu a platobnej jednotky pri finančnom riadení, správe a kontrole prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie a stanovuje zásady spolupráce pri plnení týchto úloh.

Dopad -  Vyjadruje dlhodobý efekt intervencie, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

Dopytovo-orientovaný projekt -  Projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.

Dotácie -  Priame platby poukazované organizácii verejnou inštitúciou, ktoré nie sú refundovateľné ani nemajú komerčný charakter, a ktoré sú zamerané na podporu pri implementácii projektu vytvárajúceho časť politickej stratégie.