Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Partner žiadateľa -  Osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.

Paying Authority -  Platobný orgán - Jeden alebo viaceré národné, regionálne alebo miestne orgány poverené členskými štátmi za účelom prípravy a predkladania žiadostí o platby a prijímania platieb z EK. Členský štát určí všetky podmienky svojho vzťahu s platobným orgánom a vzťahu platobného orgánu s EK. EK poukazuje platby príspevkov zo štrukturálnych fondov platobnému orgánu v súlade s príslušnými rozpočtovými prídelmi. Platobný orgán zabezpečí, že koneční prijímatelia dostanú platby čo najskôr a bez akejkoľvek zrážky, zadržiavania alebo zmeny. Platobným orgánom pre štrukturálne fondy a Kohézny fond je Ministerstvo financií SR.

Paying Unit -  Platobná jednotka - Organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice.

PHARE -  Program PHARE je jeden z troch predvstupových nástrojov (spolu s programami ISPA a SAPARD) financovaných Európskou úniou, ktoré pomáhajú kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy pri prípravách na vstup do Európskej únie. Program PHARE, ktorý bol pôvodne vytvorený v roku 1989 na pomoc Poľsku a Maďarsku, v súčasnosti pokrýva 10 krajín – 8 nových členských štátov: Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, ako aj Bulharsko a Rumunsko.

Počet zamestnancov -  Počet ročných pracovných jednotiek (ALU), inými slovami počet osôb zamestnaných v jednom roku na plný pracovný úväzok, pričom zamestnanci zamestnaní na čiastočný pracovný úväzok a na sezónne práce tvoria zlomky jednotiek ALU.

Počiatočná investícia -  Investícia do fixného kapitálu vzťahujúca sa na vytvorenie novej organizácie, rozšírenie existujúcej organizácie alebo spustenie činnosti zahŕňajúcej podstatnú zmenu produktu alebo procesu výroby v existujúcej organizácii (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie).

Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi -  Poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu prijímateľovi z verejnej správy a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej), formou zálohovej platby pre projekty financované z ESF, resp. pre všetky projekty zo všetkých fondov, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preukázaní prijímateľa o začatí realizácie.

Poskytovateľ pomoci -  Orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu.

Potencial production -  Potenciálna produkcia - Maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými faktormi. Ide o takú hodnotu HDP, ktorá by sa dala dosiahnuť pri plnom zamestnaní výrobných faktorov, osobitne pracovnej sily, t.j. ekonomika pracuje pri plnej zamestnanosti (na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti).

Pravidlo (princíp) štyroch očí -  Pravidlo využívané pri najdôležitejších procesoch a činnostiach, ktorým sa zabezpečí rozdelenie niektorých funkcií medzi 2 osoby (spracovateľ a overovateľ) ktorých kumulácia predstavuje riziko vzniku nezrovnalosti, ohrozenie riadneho a transparentného priebehu procesu, možnú finančnú stratu a pod. V praxi to znamená, že jedna osoba nemôže vykonať a zároveň schváliť výsledok procesu (odborné hodnotenie, finančnú operáciu, pripravovanú finančnú operáciu a pod.). Napr. za dodržanie pravidla štyroch očí pri odbornom hodnotení ŽoNFP sa považuje vykonanie odborného hodnotenia hodnotiteľom a príslušným schvaľujúcim zamestnancom (schvaľujúcim súhrnnú správu z odborného hodnotenia ŽoNFP).

Predfinancovanie -  Poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, a prijímateľovi – mimovládnej organizácii pri projektoch financovaných z ERDF a ESF, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu, ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom.

Prehlásenie o overení -  Dokument vyplnený riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené.

Pridružený štát -  Pridružené štáty podpísali zmluvu o pridružení do únie, čo zahŕňa recipročné práva a povinnosti. Medzi tieto štáty môžu patriť napríklad kandidáti na členstvo v EÚ alebo krajiny združenia EFTA-EEA.

Princípy regionálnej politiky -  Patria tu štyri základné princípy: koncentrácia, partnerstvo, programovanie, doplnkovosť. Pojem koncentrácia znamená snahu sústrediť prostriedky ES do regiónov a oblastí s najväčšími problémami. Partnerstvo zahŕňa úzku spoluprácu medzi EK a orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú určené každým členským štátom pre etapy prípravy a realizácie rozvojových programov. Programovanie znamená toľko, že prostriedky ES sú krajine pridelené na základe pripravených programov, ktoré členský štát predkladá EK. Doplnkovosť stanovuje, že prostriedky ES sú použité iba ako doplňujúce zdroje pri financovaní projektov. Teda členský štát pri financovaní projektov použije aj vlastné národné centrálne zdroje, národné regionálne a miestne zdroje, alebo súkromné zdroje.

Prínos -  Pozitívne dopady realizácie projektu na prijímateľa alebo na definovanú cieľovú skupinu, ktoré môžu mať finančnú aj nefinančnú podobu. Jedná sa o súčet všetkých dosiahnutých plánovaných prínosov projektu.

Priority axix -  Prioritná os - Jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.

Príručka pre žiadateľa -  Záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi.

Production gap -  Produkčná medzera - Rozdiel medzi potenciálnym a aktuálnym produktom (HDP v stálych cenách) vyjadrený v % vo vzťahu k potenciálnemu produktu. Na úrovni národného hospodárstva udáva mieru využitia výrobných faktorov.

Programový doplnok -  Dokument vykonávajúci stratégiu a priority pomoci, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrenia, ako ich uvádza čl. 18 ods. 3 nariadenia rady 99/1260/ES, ktorý vypracuje členský štát alebo riadiaci orgán a ktorý bude v nevyhnutných prípadoch prehodnotený podľa čl. 34 ods. 3 nariadenia rady 99/1260/ES. Zasiela sa Európskej komisii pre informáciu.

Programový manuál -  Dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý OP cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení.

Project -  Projekt - Súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Projekt generujúci príjmy -  Každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.

Public private partnership -  PPP (verejno-súkromné partnerstvo) - Sú projekty, pri ktorých vstupuje do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy. Projekty PPP majú niekoľko spoločných znakov. V prvom rade ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí.