Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Grant -  Finančná čiastka pridelená spoločnosti po uzavretí procesu žiadosti. Na danú čiastku sa nevzťahujú žiadne úroky a obyčajne ju nie je potrebné vrátiť – pokiaľ sú splnené podmienky grantu.

Grant Scheme -  Grantové schémy - Grantový program, resp. mechanizmus, ktorého pravidlá určila EK v súvislosti s presunom programu PHARE od predkladania individuálnych projektov smerom k viacročnému plánovaniu v zmysle fungovania štrukturálnych fondov. Hlavným cieľom grantových schém PHARE je podpora dynamiky regionálneho rozvoja, dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Slovensku.

Greenfield -  Zelený park - Parky, ktoré sú vybudované na "zelenej lúke" - na pôde, ktoré je územným plánom mesta vyhradená na tieto účely.

Gross Domestic Product (GDP) -  Hrubý domáci produkt (HDP) - Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.

Growth poles -  Póly rastu - Sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného hospodárstva.

Growth potential -  Rastový potenciál - Dá sa vypočítať ako rozdiel potenciálneho a aktuálneho regionálneho produktu (HDP v bežných cenách) vo vzťahu k potenciálnemu regionálnemu produktu.