Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Categorisation of Structural Fund assistance -  Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov - Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov zavedená Európskou komisiou sa uvádza v prílohe II implementačného nariadenia. Príspevky z fondov sa zaraďujú do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia - NUTS). Ku každej kategórii je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastiach/dimenziách, čo umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku, na čo boli použité zdroje z fondov (v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu – koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií.

Central Coordination Authority NSRR -  Centrálny koordinačný orgán NSRR - Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO do 30. 6. 2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a od 1. 7. 2010 Úrad vlády SR.

Certifikácia -  Potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Certifying Authority -  Certifikačný orgán - Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikácie výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ stanovuje, že v podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb, pričom certifikačným orgánom je ministerstvo určené zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a teda Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice.

Čiastkový výkaz výdavkov -  Dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

Cieľová skupina -  Skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt, resp. osoby využívajúce výsledky realizácie projektu (napr. frekventanti vzdelávacieho programu, návštevníci podporeného zariadenia, používatelia podporenej služby). Cieľovou skupinou nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.).

Cohesion Fund -  Kohézny fond - Finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 90 % priemeru ÉU-25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).

Cohesion growth poles -  Kohézne póly rastu - Sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Community Initiatives -  Pomocné alebo akčné programy vytvorené ako doplnok k operáciám štrukturálneho fondu v určitých problémových oblastiach. Iniciatívy Spoločenstva navrhuje Európska komisia, pričom sú koordinované a implementované na úrovni jednotlivých štátov. Pohlcujú 5,35 % rozpočtu štrukturálnych fondov. Každá iniciatíva je financovaná len z jedného fondu.
  • Program Interreg III podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, napríklad vytváraním partnerstiev medzi rôznymi regiónmi, čo posilňuje vyrovnanosť rozvoja oblastí pozostávajúcich z viacerých regiónov (tento program je financovaný z fondu ERDF).
  • Program Urban II sa orientuje na podporu inovatívnych stratégií pri regenerácii miest a upadajúcich mestských oblastí (tento program je financovaný z fondu ERDF).
  • Program Leader+ sa zameriava na spoluprácu organizácií aktívnych vo vidieckych spoločenstvách a ekonomikách s cieľom vytvorenia nových miestnych stratégií udržateľného rozvoja (tento program je financovaný usmerňovacou sekciou fondu EAGGF).
  • Program Equal je zameraný na odstraňovanie faktorov vedúcich k nerovnostiam a diskriminácii na trhu práce (tento program je financovaný z fondu ESF).


Community Strategic Guidelines -  Strategické usmernenia Spoločenstva - Dokument vypracovaný EK, vymedzujúci jednotný rámec, ktorý majú členské štáty EÚ použiť pri vypracovávaní svojich Národných strategických referenčných rámcov a v z nich vyplývajúcich operačných programov. Stanovuje rámec pre všetky ciele kohéznej politiky EÚ, priority Spoločenstva s cieľom podporovať vyvážený, harmonický a trvalo udržateľný rozvoj Spoločenstva.

Community Strategic Guidelines on Cohesion -  Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii - Strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov.

Community Support Framework -  Rámec podpory spoločenstva 2004 – 2006 - Základný programový dokument členského štátu pre využívanie fondov EÚ v rokoch 2000 – 2006, resp. 2004 – 2006 schválený Komisiou po dohode s dotknutým členským štátom. Európska komisia pri tvorbe Rámca podpory spoločenstva vychádza z prijatého rozvojového plánu daného členského štátu (v prípade SR bol vypracovaný Národný rozvojový plán 2004 - 2006). Rámec podpory spoločenstva obsahuje stratégiu a priority pre činnosť fondov a členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné zdroje. Tento dokument je rozdelený na priority a vykoná sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov. V prípade Slovenskej republiky sa vzťahuje na Cieľ 1 kohéznej politiky EÚ. V budúcom programovom období 2007 – 2013 sa Rámec podpory spoločenstva nahrádza iným typom dokumentu – Národným strategickým referenčným rámcom.

Concentration -  Koncentrácia - Princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

Convergence -  Konvergencia - Približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie.

Copenhagen Criteria -  Kodanské kritériá - V júni 1993 stanovili vedúci predstavitelia EÚ na stretnutí v Kodani tri kritériá, ktoré musia spĺňať všetky kandidátske krajiny (pozrite vyššie) predtým, než sa môžu stať členmi Európskej únie. Prvou podmienkou sú stabilné inštitúcie, ktoré zaručujú demokraciu, vykonateľnosť práva, ľudské práva a rešpekt voči menšinám. Ďalšou podmienkou je funkčná trhová ekonomika. Poslednou podmienkou je prevzatie všetkých záväzkov a podpora rôznych cieľov Európskej únie. EÚ si vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy daná kandidátska krajina tieto kritériá spĺňa a kedy je EÚ pripravená akceptovať daného nového člena.

Cost benefit analysis -  Analýza nákladov a úžitkov - Nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu.