Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Joint Action to support microfinance institutions in Europe -  JASMINE (Spoločná akcia na podporu inštitúcií na mikrofinancovanie v Európe) - Ide o iniciatívu, ktorá usiluje o zlepšenie prístupu k financiám pre malé podniky a pre sociálne vylúčené osoby, a to aj z etnických menšín, ktorí sa chcú stať živnostníkmi. Táto iniciatíva je v súlade s Lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť, cieľom ktorej je sprístupniť mikro-úvery v Európe pre širšie uspokojenie nesplnených požiadaviek trhu.

Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions -  JASPERS - Spoločná iniciatíva EK, EIB a EBRD zameraná na pomoc členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Táto iniciatíva je určená najmä na prípravu veľkých projektov v zmysle čl. 39 všeobecného nariadenia. Poskytuje sa formou bezplatného poradenstva expertov EÚ v oblasti technických, ekonomických a finančných analýz. Technická pomoc môže byť poskytnutá na prípravu individuálnych projektov, alebo prierezových štúdií, pokrývajúcich viac ako jeden projekt. Podrobnosti sú stanovené v zmluvnom akte, podpísanom medzi zástupcami EIB a príslušným RO (od roku 2007 zabezpečuje aktivity JASPERS pre SR regionálna kancelária vo Viedni).

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises -  JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) - Spoločná iniciatíva EK, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameraná na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -  JESSICA - Iniciatíva spoločenstva zameraná na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach.