Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Regulation of EU -  Nariadenie EÚ - V zmysle zmluvy o EHS (čl. 189) resp. zmluvy o Euratome čl. 161, ide o opatrenie prijaté Radou ES, respektíve Komisiou ES, ktoré má všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch.

Rizikový kapitál -  Fondy akcionárov v spoločnosti, ktoré sa pri jej likvidácii vždy vyplácajú ako posledné, takže predstavujú najvyššie riziko.

Rovnosť príležitostí -  Zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej, sociálnej starostlivosti atď.), resp. zabezpečenie rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, vek, rasa, etnikum, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia atď.. a tak zamedziť diskriminácii na základe týchto znakov.