Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Obchodný anjel -  Súkromná osoba, ktorá investuje malé finančné sumy, väčšinou do malých alebo začínajúcich spoločností, a ktorá môže byť schopná a ochotná poskytnúť vlastné skúsenosti a angažovať sa v danej spoločnosti.

Občianska infraštruktúra -  Pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby.

Občianske združenia -  Spoločný názov pre všetky typy organizácií a združení, ktoré nie sú súčasťou vládnych úradov, no zastupujú profesie, záujmové skupiny alebo časti spoločnosti. Občianske združenia zahŕňajú okrem iného odborové organizácie, zväzy zamestnávateľov, environmentálne loby a skupiny zastupujúce ženy, poľnohospodárov, postihnutých ľudí, a pod. Keďže tieto organizácie majú odborné znalosti v určitých oblastiach a podieľajú sa na implementácii a monitorovaní politiky Európskej únie, EÚ s nimi pravidelne konzultuje rôzne otázky a snaží sa o dosiahnutie väčšieho vplyvu týchto organizácií na vytváranie svojej politiky.

Objective „Convergence“ -  Cieľ Konvergencia - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000-2002 nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ za rovnaké referenčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, nedosiahne 90% priemeru HND rozšírenej EÚ, a ktoré majú Konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochranu životného prostredia; administratívnu efektívnosť. (článok 3 všeobecného nariadenia)

Objective „European Territorial Cooperation“ -  Cieľ Európska územná spolupráca - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.

Objective „Regional competitivness and employment“ -  Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - Jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).

Operation -  Operácia - Projekt alebo skupina projektov vybraných riadiacim orgánom príslušného operačného programu, alebo za ktoré riadiaci orgán nesie zodpovednosť podľa kritérií stanovených monitorovacím výborom a vykonávaných jedným alebo viacerými príjemcami, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, s ktorou súvisí.

Operational Programme -  Operačný program - Dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia).

Oprávnenosť -  Je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo v ozname resp. písomnom vyzvaní.

Oznam (písomné vyzvanie) -  Východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ vypracováva a predkladá individuálny projekt alebo projektový zámer veľkého projektu.