Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Zaujatosť -  Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok -  Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky pomoci (zo štátneho rozpočtu a prostriedky Európskych spoločenstiev) a schém štátnej pomoci a schém de minimis.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok -  Dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a/alebo povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Žiadosť o platbu -  Doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov -  Doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -  Podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

Zvýhodnená pôžička -  Pôžičky dostupné bez bežných požiadaviek na zabezpečenie, ktoré musia žiadatelia o pôžičku spĺňať v zúčtovacích bankách a u ďalších komerčných veriteľov. Dlžníci sú pri týchto pôžičkách obyčajne zvýhodnení pri požiadavkách na zabezpečenie alebo úrokových sadzbách. Podmienkou takejto pôžičky môže byť platba malého alebo žiadneho úroku, pričom v niektorých prípadoch si môžu dlžníci dohodnúť platobné prázdniny.