Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Účtovný doklad -  Doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí prijímateľa o platbu a žiadostí prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje prehlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné prehlásenie v znení „Ďalej prehlasujem, že originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané, prístupné na konzultovanie pre účely kontroly a sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve prijímateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Urban II -  Iniciatívy Spoločenstva. Urban II sa orientuje na podporu inovatívnych stratégií pri regenerácii miest a upadajúcich mestských oblastí (tento program je financovaný z fondu ERDF).

Úroveň podpory brutto -  Čiastka podpory vyjadrená ako percento predpokladaných nákladov projektu. Všetky použité údaje by mali byť vypočítané pred odpočítaním priamej dane. Ak je podpora priznaná vo forme inej než grant, jej výška by mal predstavovať ekvivalent grantu danej podpory. Podpora vyplácaná vo viacerých častiach by mala byť v čase udelenia grantu zľavnená na jej hodnotu. Úroková sadzba použitá na účely zľavy a vypočítanie čiastky podpory vo forme zvýhodnenej pôžičky by mala predstavovať referenčnú sadzbu použiteľnú v čase udelenia grantu.

Úroveň podpory netto -  Čiastka podpory bez dane.