Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Implementačné nariadenie -  Nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF.

Individuálny projekt -  Projekt s vopred riadiacim orgánom vymedzeným predmetom projektu v zmysle stratégie definovanej príslušným OP a určeným subjektom na realizáciu projektu na základe jedinečného postavenia a funkcie tohto subjektu, pri výbere ktorého neprebieha súťaž. Individuálny projekt predkladá určený subjekt prostredníctvom žiadosti o NFP na základe oznamu (písomného vyzvania), ktorý je určenému subjektu riadiacim orgánom priamo adresovaný alebo na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, v ktorej RO určí ako oprávneného žiadateľa vopred určený subjekt.

Informačný systém účtovníctva fondov -  Samostatný účtovný systém subjektov zapojených do finančného riadenia a implementácie projektov štrukturálnych fondov (certifikačný orgán a platobná jednotka) pre účtovanie transakcií týkajúcich sa projektov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Prostredníctvom systému ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb na úrovni certifikačného orgánu a platobných jednotiek.

Information Society -  Informačná spoločnosť - Spoločnosť, v ktorej informatika, počítače a mikroelektronika určujú a premieňajú celý spoločenský systém, vystupujú ako prostriedok vytvorenia nových spoločenských, nadtriednych a nadnárodných štruktúr a zásadným spôsobom menia mechanizmy spoločenského vývoja.

Innovation growth poles -  Inovačné póly rastu - Sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession -  ISPA - Predvstupový program na podporu budovania environmentálnej a dopravnej infraštruktúry. Projekty v rámci ISPA sa po vstupe Slovenska do EÚ začlenili do Kohézneho fondu.

Intermodal transport -  Intermodálna doprava - Premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle (nákladová jednotka kombinovanej dopravy), ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Navyše, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržite, bez nakladania alebo vykladania, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám.

Interné hodnotenie -  Hodnotenie vykonávané zamestnancami riadiaceho orgánu operačného programu alebo zamestnancami iného útvaru ministerstva, v organizačnej pôsobnosti ktorého je zriadený uvedený riadiaci orgán.

Interný manuál procedúr -  Vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom.

Interreg III -  Program Interreg III podporuje cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, napríklad vytváraním partnerstiev medzi rôznymi regiónmi, čo posilňuje vyrovnanosť rozvoja oblastí pozostávajúcich z viacerých regiónov (tento program je financovaný z fondu ERDF).

Investícia do hmotných aktív -  Investícia do fixných fyzických aktív vzťahujúca sa na vytvorenie novej organizácie, rozšírenie existujúcej organizácie alebo spustenie činnosti zahŕňajúcej podstatnú zmenu produktu alebo procesu výroby v existujúcej organizácii (najmä prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie). Investícia do fixných hmotných aktív vo forme prevzatia organizácie, ktorá ukončila svoju činnosť alebo by jej ukončenie činnosti hrozilo, ak by nebola odkúpená, sa takisto považuje za investíciu do hmotných aktív.

Investícia do nehmotných aktív -  Investícia do presunu technológie prostredníctvom akvizície patentových práv, právne chránených znalostí alebo nepatentovaných technických poznatkov.

Investičné výdavky -  Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom.

Investičný projekt -  Projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu.

IT monitorovací systém (ITMS) -  Informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom.