Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Majetok -  Majetok definovaný zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov.

Managing Authority -  Riadiaci orgán - Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR.

Marginalised Roma Communities -  Marginalizované rómske komunity - Koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.

Measure -  Opatrenie - Prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tématicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Merateľný ukazovateľ -  Nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou.

Monitoring -  Monitorovanie (program, projekt) - Pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením, agregovaním a ukladaním relevantných informácií o sledovaných OP/projektoch a prezentáciou výsledkov ich monitorovania pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov na projektovej a programovej úrovni. Na úrovni projektu je hlavným cieľom monitorovania preverovanie súladu implementácie projektu s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP. Na úrovni programu sa monitoruje pokrok v realizácii priorít a cieľov stanovených v OP, čo zabezpečuje monitorovací výbor OP v spolupráci s RO.

Monitoring Committee for Operational Programme -  Monitorovací výbor pre operačný program - Orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre operačný program, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť monitorovacieho výboru sa zasadnutí monitorovacieho výboru môže zúčastniť aj zástupca EK v pozícii poradcu. Zasadnutí výboru sa v pozícii poradcu môže zúčastniť aj zástupca EIB a Európskeho investičného fondu v prípade, ak tieto inštitúcie prispievajú na operačný program. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre operačný program.

Monitoring Committee for Single Programming Document ( Monitoring Committee for SPD) -  Monitorovací výbor pre JPD - Orgán zriadený členským štátom po dohode s riadiacim orgánom pre JPD a po konzultácii s partnermi. Zodpovedá za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v JPD. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre JPD, platobného orgánu, ostatných zainteresovaných subjektov a tam, kde je to vhodné, zástupcu EIB. Na práci monitorovacieho výboru sa ako pozorovateľ podieľa zástupca EK. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu pre JPD.

Monitorovacia správa projektu -  Správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s projektovým manažérom a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k termínom dohodnutým v zmluve medzi prijímateľom a príslušným RO obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.