Vážený užívateľ, na tomto mieste sme pre Vás pripravili slovník pojmov, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v odborných výrazoch používaných v prostredí európských projektov a inštitúcií.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Reset list
Treasury (public - purse) -  Štátna pokladnica - Orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému Štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.

Tretia krajina -  Tento pojem sa vzťahuje na krajiny, ktoré nepatria do EÚ. Je najzreteľnejší, pokiaľ ide o vzťahy medzi dvoma členskými štátmi EÚ (alebo medzi inštitúciami EÚ a členským štátom) a inou krajinou (treťou krajinou), ktorá nepatrí do Európskej únie.

Twinning -  Program intenzívnej partnerskej spolupráce medzi inštitúciami členských krajín EÚ a kandidátskych krajín, napr. medzi ministerstvami, mestami, a pod.