Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr – ISRRAwww.isrra.eu        logo ISRRA61

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr vznikla na základe uznesenia vlády SR č. 738/2000 k návrhu na vytvorenie integrovanej siete RRA zo dňa 20. septembra 2000. Pozostáva z regionálnych rozvojových agentúr, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto materiáli a MVRR SR ich žiadosti o zaradenie do Integrovanej siete RRA schválilo. Poslaním IS RRA je podpora regionálneho rozvoja v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja, č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý definuje regionálny rozvoj ako súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi. Úlohou IS RRA je príprava stanovísk k návrhom pripravovaných MDVRR SR a VÚC, podpora spolupráce a súčinnosti členov, organizácia podujatí, zbieranie a poskytovanie informácií žiadaných MDVRR SR, aby sa efektívne využíval odborný a technický potenciál, ktorý agentúry majú k dispozícii, čím sa zabezpečí lepší synergický efekt v regióne.

Zastrešujúcou, koordinujúcou a metodicky riadiacou organizáciou pre ISRRA je od 1. januára 2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). Za účelom spolupráce, financovania a zabezpečenia hlavných činností je na základe schváleného plánu činností podpísaná zmluva na poskytovanie príspevku na spolufinancovanie činnosti regionálnej rozvojovej agentúry na príslušný rok.

Publikácia Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr 2000 – 2005 predstavuje činnosť jednotlivých RRA začlenených do integrovanej siete v rokoch 2000-2005. Publikáciu vydala v roku 2005 RRA Svidník za finančnej podpory MVRR SR, graficky spracovala RRA Turiec.

Publikácia Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr 2006 predstavuje pôsobenie IS RRA od jej vzniku po súčasnosť (v slovenskej aj anglickej verzii) a obsahuje kontaktné údaje o všetkých RRA začlenených v integrovanej sieti ku koncu roka 2006. Publikáciu vydala v roku 2006 RRA Svidník za finančnej podpory MVRR SR.

Na stiahnutie:

Uznesenie vlády SR č. 738/2000 k návrhu na vytvorenie ISRRA (rtf, 47 kB)

Vznik ISRRA (pdf, 82 kB)

Mapa 1 RRA (jpg; 43,8)

Mapa 2 RRA (jpg, 40 kB)