Právo, marketing a personálne riadenie v praxi podnikania                 Logo-e-learning
Blended E-learning – Modulárny akreditovaný vzdelávací program

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:
Dištančné vzdelávanie prostredníctvom metódy Blended E-learning – v rozsahu 210 hodín v modulovej štruktúre pozostávajúci z 3 nezávislých modulov.

E-learning je zameraný na existujúcich podnikateľov, na budúcich podnikateľov, na matky na materskej dovolenke, ktoré sa v mnohých prípadoch stávajú podnikateľkami, ako aj na  všetkých, ktorí majú záujem získať vedomosti z oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia v praxi podnikania.
Cieľové skupiny:

  • Podnikatelia, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu  (samostatne zárobkovo činné osoby).
  • Podnikatelia – majitelia malých alebo stredných firiem.
  • Nezamestnaní, ktorí sa pripravujú na podnikateľskú činnosť budúci podnikatelia).
  • Matky na materskej dovolenke, ktoré sa pripravujú na podnikateľskú činnosť.
  • Zamestnanci, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti z niektorej vymedzenej oblasti (právo, marketing, personálne riadenie), a tak ich využiť v praxi podnikania alebo v zamestnaní.

Požadované vstupné vzdelanie:
Minimálne: stredoškolské vzdelanie bez maturity  (stredné odborné učilište).
Optimálne: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo úplné všeobecné vzdelanie s maturitou (Gymnázium).
Profil absolventa:
Účastník získa vedomosti a praktické informácie z oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia potrebné pre prax podnikania.
Absolvent bude schopný identifikovať problémy v oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia, riešiť niektoré jednoduché prípady a zároveň bude schopný vyhnúť sa situáciám popísaným v príkladoch. Absolvent bude tiež schopný na primeranej odbornej výške (zvládnutie základnej terminológie) komunikovať s poradcami – odborníkmi v danej oblasti.
Metódy výučby:

  • e-learning (on – line vzdelávanie) alebo čiastočne prostredníctvom DVD e-learningu
  • praktické príklady (uvedené v e-learningu v každej kapitole každého modulu)
  • konzultácie prostredníctvom e-mailov a samotného  e-learningu
  • konzultácie osobné s lektorom
  • diskusia medzi účastníkmi programu prostredníctvom internetu

Forma záverečnej skúšky:

forma testov – po ukončení každej kapitoly resp. podkapitoly v každom module riešenie prípadu z vlastnej praxe.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (všetky 3 moduly):
210 hodín/9 týždňov
Názvy modulov:

Právo v praxi podnikania – trvanie maximálne 70 hodín (3 týždne)       Logo-e-learning-pravny
V tomto module účastník získa poznatky z oblasti právnej úpravy, s ktorou je podnikateľ počas svojich podnikateľských aktivít konfrontovaný. Modul ponúka exkurz cez kľúčové inštitúty súkromného práva (občianske právo, obchodné právo, pracovné právo), ako i opis niektorých inštitútov a inštitúcií verejného práva(právna úprava v oblasti verejnej správy, trestné právo). Špecifickou súčasťou modulu sú state venované právnej úprave právnych vzťahov s medzinárodným prvkom. Modul je doplnený príkladmi z praxe.

Marketing v praxi podnikania- trvanie max.  70 hodín  (3 týždne)                            Logo-e-learning-marketing
V marketingovom module účastník získa poznatky z oblasti marketingu. Tieto by mali účastníkovi pomôcť zvýšiť schopnosť uspieť na trhu, dokázať čeliť konkurencii, vedieť uspokojiť svojich zákazníkov a v konečnom dôsledku dosiahnuť svoj marketingový cieľ – zisk. Modul obsahuje vedomosti a praktické príklady z oblasti marketingového prieskumu, tvorby marketingovej stratégie, operatívneho marketingu a tvorby marketingového plánu.

Personálne riadenie v praxi podnikania– trvanie maximálne 70 hodín (3 týždne)                    Logo-e-learning-peronal
V tomto module účastník získa poznatky a praktické informácie od postupu ako zadefinovať pracovnú pozíciu, ako vyhľadať vhodných kandidátov, ako vybrať z uchádzačov vhodných zamestnancov, až po adaptáciu a stabilizáciu zamestnancov. Prostredníctvom modulu získajú účastníci aj poznatky z oblasti zamestnaneckých vzťahov, ktoré zahŕňajú významné kapitoly ako je komunikácia, tímové riadenie,  riešenie konfliktov, stres a medziľudské vzťahy. V module tiež môžu účastníci získať vedomosti a praktické informácie z oblasti hodnotenia a motivácie pracovníkov.