Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie                                                                        Slovenskej republiky

https://www.mirri.gov.sk/index.html

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

  • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
  • oblasť informatizácie spoločnosti,
  • oblasť investícií,
  • oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.

V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

MIRRI plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pod nové ministerstvo prejde celý regionálny rozvoj i časť agendy z rezortu financií a úradu vlády

 Kontakt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,                                                                                      Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

vicepremierka@vicepremier.gov.sk02/2092 8149

Ministerka

Veronika Remišová

Veronika Remišová

Dosiahnuté vzdelanie:

DEA – Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paríž, Francúzsko
M.A. – Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques, Brusel, Belgicko
Higher Education Cert.  – University of Cambridge, UK
ArtD. a magister  – Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Pracovné skúsenosti:

2020 Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu

2016 – 2020 Poslankyňa Národnej rady SR

2014 – 2018 Komunálna poslankyňa Bratislava-Staré Mesto

2013 – 2014 Prednášková činnosť Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Katolícka Univerzita Ružomberok, Filozofická fakulta

2004 – 2013 Európska komisia

Jazykové znalosti:

angličtina, francúzština, španielčina

Záujmy:

Turistika, hory, horský bicykel, bežky

Veronika Remišová CV (PDF, 140.33 KB)

Vedenie ministerstva

PhDr. Vladimír Ledecký

štátny tajomník I. – Agenda: riadenie investícií, regionálny rozvoj

Curriculum Vitae

Vzdelanie:

Stredná elektrotechnická škola Nižná

Vysoká škola Konštantína Filozofa Nitra

Pracovné skúsenosti: 

2020 – Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

2020 – 1998  Starosta obce Spišský Hrhov

2016 – 2018 Expert tímu na podporu najmenej rozvinutých okresov ich rozvojového potenciálu a zabezpečení

2016 – 2017 Expert Splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy

2005 – 2007  Participácia na tvorbe a manažovaní troch úspešných projektov v rámci Equal

Jazykové znalosti: 

Angličtina, ruština

Záujmy:

odborná literatúra, ekonomika, sociológia, nové trendy v ľudských zdrojoch


Ing. Marek Antal

štátny tajomník II. – Agenda: informačné technológie verejnej správy, digitálna agenda, kybernetická bezpečnosť

Curriculum Vitae

Vzdelanie: 

Technická univerzita v Košiciach

Finančný manažment CUB

Program riadenia – University of Pittsburgh, UK

Program globálneho vedenia – INSEAD University

Pracovné skúsenosti: 

2020 – Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

2014­ – 2019 – Generálny riaditeľ a viceprezident pre doručovanie na Slovensku – GlobalLogic

2009 – 2014 – Viceprezident sekcie dodávateľských služieb, SES Europe

2007 – 2009 – Riaditeľ GDC Slovakia – NAVTEQ

2005 – 2007 – Generálny riaditeľ pre manažment infraštruktúry – USS Košice, IT

2000 – 2005 – Generálny riaditeľ pre IT infraštruktúru – USS Košice, IT

1993 – 2000 –  Riaditeľ vývojového tímu Sw v oblasti podnikových procesov – VSŽ Informatika

Jazykové znalosti:

angličtina

Záujmy:

čítanie, tenis, rodina, beh, dobročinnosť


Fotka Antonia Mayerova

Ing. Antónia Mayerová

generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva

Curriculum Vitae

Vzdelanie:

1980 – 1984  Vysoká škola ekonomická v Bratislave
obchodná fakulta, získaný titul: Ing.

Pracovné skúsenosti:

2002 – 2020: Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov, generálny štátny radca, pozícia: riaditeľ odboru platieb

1998 – 2002: Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky

1992 – 1998: TRIMPEX/MITTEX s.r.o., Bratislava, obchodný manažér

1985 – 1992: INTERCOOP Bratislava, referent v oblasti zahraničného obchodu