Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného…

viac..

REGIÓN NA JEDNOM MIESTE

Návštevníci Veľtrhu ITF Slovakiatour môžu spoznávať aj ponuku Bratislavského regiónu. Súčasťou expozície je aj prezentácia Bratislavy. „Bratislava Goes Classical, Region Goes Modern! Je heslo, s ktorým prezentujeme spoločnú destináciu už druhý rok. Tento rok sme do bratislavskej Incheby priniesli aj budúcnosť,…

viac..

Vzdelávací projekt iGenius na župných školách

Na župnej Strednej zdravotníckej škole sa zajtra 28. januára 2016 uskutoční vzdelávací projekt iGenius, ktorý sa realizuje v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a občianskeho združenia Všetci v spoločnosti - In Socio.  „Ide o vzdelávací projekt, ktorý môže našim stredoškolákom ukázať širšie…

viac..

Informácie k Zelenej domácnostiam sa oplatí overovať

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzýva zhotoviteľov, aby dbali na správnosť a korektnosť informácií, ktoré šíria v súvislosti so svojou účasťou na projekte Zelená domácnostiam „Všetci oprávnení zhotovitelia projektu Zelená domácnostiam majú rovnaké štandardné možnosti spravovať poukážky prostredníctvom informačného systému.…

viac..

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 2

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os1, investičnú prioritu 1.2, pre špecifický cieľ 1.2.3 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného…

viac..