Operačné programy na tejto stránke predstavujú skrátené verzie rovnomenných OP, ktoré sme pre Vás vytvorili. Pôvodné nekrátené dokumenty od jednotlivých Riadiacich orgánov pre každý operačný program sú k dispozícii po kliknutí na odkaz Pôvodné OP


Národný strategický referenčný rámec 2007-2013
(pdf; 1,1 MB)

Oprávnené územie

Zoznamy pólov rastu (xls; 177 KB)

Operačné programy v programovacom období 2007 – 2013 (pdf; 95 kB)

Regionálny operačný program (ROP) (pdf; 208 kB)

Operačný program Životné prostredie (OPŽP) (pdf; 228 kB)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) (pdf; 135 kB)

Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) (pdf; 242 kB)

Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) (pdf; 172 kB)

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) (pdf; 197 kB)

Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) (pdf; 172 kB)

Operačný program Vzdelávanie (OPV) (pdf; 230 kB)

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) (pdf; 151 kB)

Operačný program Doprava (OPD) (pdf; 112 kB)

Operačný program Technická pomoc (OPTP) (pdf; 174 kB)

Programy cezhraničnej spolupráce v programovacom období 2007 – 2013