Operačné programy 2014-2020 pre Slovensko sú schválené

Zoznam operačných programov a pridelené finančné prostriedky:

 P.č.  Operačné programy  Riadiaci orgán  Pridelené finančné prostriedky  v EUR
 1.  Výskum a inovácie  MŠVVŠ SR  2 226 776 537
 2.  Integrovaná infraštruktúra  MDVRR SR  3 966 645 373
 3.  Ľudské zdroje  MPSVR SR  2 204 983 517
 4.  Kvalita životné prostredia  MŽP SR  3 137 900 110
 5.  Integrovaný regionálny OP  MPRV SR  1 754 490 415
 6.  Efektívna verejná správa  MV SR    278 449 284
 7.  Technická pomoc  ÚV SR    159 071 912
 8.  Program rozvoja vidieka  MPRV SR  1 545 272 844
 9.  Rybné hospodárstvo  MPRV SR       15 785 000
 SPOLU  15 329 374 992

 

Operačné programy v rokoch 2014 – 2020

Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6 základných operačných programov. Samostatným režimom sa bude riadiť Program rozvoja vidieka. Uvádzame schválený dokument Európskou komisiou:

OP Efektívna verejná správa 2014 – 2020 (OP EVS) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.minv.sk/?opevs

Finálna verzia OP EVS

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 (OP II) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.informatizacia.sk/operacny-program-integrovana-infrastruktura/19080c

Finálna verzia OP II

OP Integrovaný regionálny operačný program 2014 -2020 (OP IROP) 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006

Finálna verzia OP IROP

OP Kvalita životného prostredia 2014 -2020 (OP KŽP)

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.opzp.sk/po-2014-2020/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/

Finálna verzia OP KŽP

OP Ľudské zdroje 2014 -2020 (OP ĽZ)

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/

Finálna verzia OP ĽZ

OP Výskum a inovácie 2014 -2020 (OP VaI) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

Finálna verzia OP VaI

Samostatným režimom sa bude riadiť program, ktorý je implementovaný na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (OP PRV)

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=496

Finálna verzia OP PRV(pdf)

Finálna verzia OP PRV(word)