Flóra NPR Devínska Kobyla

Prírodné hodnoty tohto územia zaujímali vedcov – najmä botanikov už v minulosti. V 16. storočí sa zaoberal skúmaním tunajšej flóry Carol Clusius. Okrem popisu vzácnych rastlinných druhov si všímal aj ich úbytok a upozorňoval na potrebu prísnej ochrany tohto cenného územia.

V oblasti južných a juhozápadných svahov s dostatočne hlbokou pôdou je rozšírená trávnatá step. Prevládajú tu teplomilné druhy tráv, ako napr. kostrava valeská (Festuca valesiaca). Na stráňach svietia na jar zlaté kvety hlaváčika jarného (Adonis vernalis), modré kvety poniklecov (Palsatilla) aj ružový sinokvet mäkký (Jurinea mollis). Všetky spomínané druhy sú zákonom chránené.

Na plytké pôdy, ktoré sa druhotne vytvárali eróziou po odlesnení svahov, sa viažu rastliny schopné upevňovať a chrániť pôdu pred splavovaním. Rastie tu chránený druch kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima), nízke kry so žltozelenými kvetmi – rešetliak skalný (Rhamnus saxatilis).

Chránený kosatec nízky spestruje na jar piesočnaté svahy Pieskovca svojimi žltými, modrými aj bielymi kvetmi. Nájdeme tu aj náš stepný relikt – gypsomilku zväzkovitú (Gypsophila fastigiata).

V úžľabinách prevládajú teplomilné kry – chránený drieň (Cornus mas) a višňa mahalabka (Cerasus mahaleb). Vyskytujú sa tu druhy vzácnej čeľade vstavačovitých (Orchideaceae).