Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP.  Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP. Dokumenty na stiahnutie: - Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1) - Implementačný model CLLD v podmienkach IROP…

viac..

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017. Harmonogram výziev pre rok 2017 v…

viac..

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 17. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho…

viac..

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného…

viac..